Ο «Καλλικράτης» για το χωριό και τη γειτονιά


Με τον Καλλικράτη ενισχύονται αποφασιστικά οι θεσμοί ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Σε κάθε χωριό και γειτονιά συγκροτούνται, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, δημοτικές (πάνω από 2.000 κατοίκους - με εξαίρεση το όριο των 1.000 κατοίκων για τα νησιά) και τοπικές κοινότητες (μέχρι 2.000 κατοίκους). Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν στο παρελθόν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.

Οι νέοι αυτοί θεσμοί έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, δεσμευτικό προϋπολογισμό  και δυνατότητα  συμμετοχής τους στο Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα του πολίτη και τις αναπτυξιακές επιλογές του Δήμου. Με τις θεσμικές αυτές παρεμβάσεις ενισχύονται για  πρώτη φορά στη χώρα μας οι θεσμοί άμεσης δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε επίπεδο χωριού και γειτονιάς.

Τι ισχύει σήμερα
Γενικές πρόνοιες για την υποστήριξη του χωριού και της γειτονιάς
Δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων διαιρούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα
Τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες
Οι «Καποδιστριακοί» δήμοι αποτελούνται από Τοπικά Διαμερίσματα στα οποία λειτουργούν συμβούλια εκτός από τις έδρες των δήμων άνω των 1000 κατοίκων
Μετονομάζονται σε Τοπικές Κοινότητες και σε Δημοτικές άνω των 2000 κατοίκων
Σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση για πρόβλεψη συγκεκριμένων ποσοστών του προϋπολογισμού  για την κατανομή των πιστώσεων στις Τοπικές Κοινότητες
Στον προϋπολογισμό κάθε Δήμου προβλέπεται υποχρεωτικό ποσοστό για την κατανομή των πόρων που αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες βάση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σήμερα δεν υπάρχει καθολική διασφάλιση για το ποσοστό της πάγιας προκαταβολής που λαμβάνει κάθε Τοπική Κοινότητα.
Στις Τοπικές αλλά και στις Δημοτικές κοινότητες συνίσταται πάγια προκαταβολή από σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Το ύψος της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, στη βάση πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων
Τι ισχύει σήμερα για τον πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος            
  Οι αρμοδιότητες του προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας
Είναι πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου χωρίς θεσμοθετημένες αρμοδιότητες και ευθύνες
Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν την κοινότητα.
Ενεργεί πληρωμές με την πάγια προκαταβολή.
Εποπτεύει  τη συντήρηση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας.
Μεριμνά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.
Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανάθεση εργασιών σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.
Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο φωτισμού.
Είναι ο υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας
Είναι αρμόδιος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια ευθύνης του.
Τι ισχύει σήμερα για τα Τοπικά Συμβούλια
Τα συμβούλια δημοτικής/τοπικής κοινότητας
Δεν προβλέπεται θεσμοθετημένη συμμετοχή των Τοπικών Συμβουλίων στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού προγράμματος του Δήμου στο κομμάτι που τα αφορά
Συμμετέχουν στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού  και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 
- Εισηγούνται στην εκτελεστική επιτροπή του δήμου για τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και των αντιστοίχων δράσεων
Δεν έχουν κανένα λόγο για τη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ.
Αποφασίζουν την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων και για την άδεια λειτουργίας μουσικής
Δεν έχουν λόγο για τη λειτουργία λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου και πανηγυριών
Προτείνουν τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, πανηγυριών
Δεν έχουν θεσμικό λόγο για τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε αδύναμους κατοίκους της περιοχής τους
Με απόλυτη πλειοψηφία και ατιολογημένη απόφαση εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους της.
Δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχος θεσμός
Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας
Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με συμμετοχή των κατοίκων και των φορέων της τοπικής κοινότητας και έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο δήμο:
 -Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
- Τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών
- Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν
- Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου