ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ξέ­ρε­τε ότι;
 1. Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα εγκλή­μα­τα συμ­βαί­νουν επει­δή κά­ποιος έδωσε σε έναν  εγκλη­μα­τία μια ευ­και­ρία για να ενερ­γή­σει.
 2. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες  διαρ­ρή­ξεις γί­νο­νται απρο­γραμ­μά­τι­στα.
 3. Καμία γει­το­νιά (πλού­σια ή φτωχή) δεν είναι ασφα­λής από το έγκλη­μα.
 4. Οι επαγ­γελ­μα­τί­ες διαρ­ρή­κτες είναι πολύ σπά­νιοι.
 5. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι διαρ­ρή­κτες είναι νε­α­ροί γει­το­νιάς και αλ­λο­δα­ποί.
 6. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι διαρ­ρή­κτες δεν συλ­λαμ­βά­νο­νται ποτέ.
 7. Η πε­ρισ­σό­τε­ρη κλεμ­μέ­νη ιδιο­κτη­σία δεν ανα­κτά­ται ποτέ.
 8. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες  διαρ­ρή­ξεις  γί­νο­νται  στην ημέρα.
 9. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι διαρ­ρή­κτες μπαί­νουν  από τις ξε­κλει­δω­μέ­νες πόρ­τες ή τα πα­ρά­θυ­ρα.
 10. Παίρ­νει λι­γό­τε­ρο από δύο λεπτά για το μέσο διαρ­ρή­κτη που μπαί­νει στο σπίτι σας.
 11. Εάν μπο­ρεί­τε να κα­θυ­στε­ρή­σε­τε την εί­σο­δό του για ακρι­βώς τρία λεπτά, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι διαρ­ρή­κτες θα στα­μα­τή­σουν και θα φύ­γουν.
 12. Ακρι­βώς ο κίν­δυ­νος θέας ή ακού­σμα­τος θα απο­τρέ­ψει τους πε­ρισ­σό­τε­ρους διαρ­ρή­κτες.
 13. Εάν πυ­ρο­βο­λή­σε­τε έναν διαρ­ρή­κτη μπο­ρεί να συλ­λη­φθεί­τε και να μη­νυ­θεί­τε.
 14. Ένα συ­νε­ται­ρι­στι­κό πρό­γραμ­μα όπως η ορ­γά­νω­ση της γει­το­νιάς ή του οι­κι­στι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος, είναι ένας ισχυ­ρός απο­τρε­πτι­κός πα­ρά­γο­ντας στο έγκλη­μα.
 15. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι διαρ­ρή­κτες δεν θα μπούν σε  ένα κα­τει­λημ­μέ­νο σπίτι.

Κα­νέ­να σπίτι δεν μπο­ρεί να είναι συ­νο­λι­κά απα­ρα­βί­α­στο  στην απει­λή των διαρ­ρη­κτών. Αλλά, ο προ­λη­πτι­κός  προ­γραμ­μα­τι­σμός και οι προ­φυ­λά­ξεις κοι­νής λο­γι­κής  μπο­ρούν να μειώ­σουν ση­μα­ντι­κά τον κίν­δυ­νο.
Χρη­σι­μο­ποι­ή­στε αυτήν την δο­κι­μή για να δια­πι­στώ­σε­τε τον βαθμό ασφά­λειας του σπι­τιού σας. Κάθε "αρ­νη­τι­κή" δια­πί­στω­ση δεί­χνει μια αδυ­να­μία που θα μπο­ρού­σε να βοη­θή­σει έναν εγκλη­μα­τία. Δε­δο­μέ­νου ότι δεν έχετε  αρ­νη­τι­κές  δια­πι­στώ­σεις, μειώ­νε­τε τον κίν­δυ­νο ότι θα γί­νε­τε θύμα των διαρ­ρη­κτών.

Κάντε  αυτή  τη δο­κι­μή προ­σε­κτι­κά και συ­στη­μα­τι­κά. Θυ­μη­θεί­τε, αυτή η δο­κι­μή επι­ση­μαί­νει τις αδυ­να­μί­ες στο προ­σω­πι­κό πρό­γραμ­μα ασφά­λειάς σας. Δεν μπο­ρεί­τε να προ­στα­τευ­θεί­τε επαρ­κώς έως ότου διορ­θω­θούν  αυτά.

Φυ­σι­κά, δεν υπάρ­χει ποτέ  συ­νο­λι­κή ασφά­λεια. Κά­νο­ντας  αυτή τη δο­κι­μή  και ακο­λου­θώ­ντας τις προ­τά­σεις μας, κα­νείς δεν μπο­ρεί να εγ­γυ­η­θεί ότι δεν θα γί­νε­τε θύμα διαρ­ρη­κτών. Εντού­τοις, θα μειώ­σει πολύ τις πι­θα­νό­τη­τες!

Πόσο  είναι το σπίτι σας ασφα­λι­σμέ­νο από διαρ­ρή­κτες;

Ο τρό­πος ζωής σας

 1. Θε­ω­ρεί­τε την ασφά­λεια έναν ση­μα­ντι­κό πα­ρά­γο­ντα στην οι­κο­γε­νεια­κή ζωή;
 2. Γνω­ρί­ζει η οι­κο­γέ­νειά σας συ­νε­χώς τον κίν­δυ­νο εγκλή­μα­τος;
 3. Έχετε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μια οι­κο­γε­νεια­κή συ­νε­δρί­α­ση για να συ­ζη­τή­σε­τε το έγκλη­μα και τα πράγ­μα­τα που μπο­ρούν να γί­νουν για να την απο­τρέ­ψουν;
 4. Απο­φεύ­γε­τε να ανα­φέ­ρε­τε  στους ξέ­νους τις κα­θη­με­ρι­νές ρου­τί­νες σας;
 5. Τα παι­διά έχουν την υπο­χρέ­ω­ση για να μην συ­ζη­τούν την οι­κο­γε­νεια­κή κα­τά­στα­ση  με τους ξέ­νους;
 6. Προ­σπα­θεί­τε να κά­νε­τε το σπίτι σας να φανεί κα­τει­λημ­μέ­νο, ακόμα και όταν είστε μα­κριά;
 7. Στα­μα­τά­τε όλες τις πα­ρα­δό­σεις – πα­ραγ­γε­λί­ες σας, όταν είστε μα­κριά;
 8. Αφή­νε­τε πάντα ένα ρα­διό­φω­νο ή μια TV σε λει­τουρ­γία όταν είστε μα­κριά;
 9. Αφή­νε­τε κά­ποια φώτα αναμ­μέ­να [ με χρο­νο­δια­κό­πτη ] όταν είστε μα­κριά;
 10. Απο­φεύ­γε­τε τα ση­μειώ­μα­τα για τους φί­λους, τις υπη­ρε­σί­ες, κ.λπ. στην μπρο­στι­νή πόρτα σας όταν είστε μα­κριά;
 11. Απο­φεύ­γε­τε τα πο­λύ­τι­μα αντι­κεί­με­να να βρί­σκο­νται σε κοινή θέα;
 12. Οι γεί­το­νες κοι­τά­ζουν συ­νή­θως έξω ο ένας για τον άλλον και ανα­φέ­ρουν τους ύπο­πτους ξέ­νους στην αστυ­νο­μία;
 13. Έχετε συμ­με­τά­σχει στο πρό­γραμ­μα πρό­λη­ψης εγκλή­μα­τος του το­πι­κού αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος;
 14. Έχετε κα­τα­στή­σει τους το­πι­κούς ανώ­τε­ρους υπαλ­λή­λους σας ενή­με­ρους για τα συ­ναι­σθή­μα­τά σας για το έγκλη­μα στην κοι­νό­τη­τά σας;
 15. Όταν δι­κη­γό­ροι ή άλλοι σας προ­σεγ­γί­ζουν προ­σω­πι­κά είτε τη­λε­φω­νι­κώς,  ελέγ­χε­τε εάν η φι­λαν­θρω­πία ή η ομάδα που αντι­προ­σω­πεύ­ουν είναι νό­μι­μη προ­τού να συμ­βά­λε­τε;
Στο σπίτι
 1. Όλα τα τρωτά ση­μεία φω­τί­ζο­νται καλά τη νύχτα;
 2. Η θα­μνώ­δης πε­ριο­χή φρο­ντί­ζε­τε να είναι μα­κριά από όλες τις πόρ­τες και τα πα­ρά­θυ­ρα;
 3. Είναι το οι­κο­δο­μι­κό συ­γκρό­τη­μα ή η πο­λυ­κα­τοι­κία, φρο­ντι­σμέ­νη ώστε να ελέγ­χο­νται ει­σερ­χό­με­νοι και εξερ­χό­με­νοι;
 4. Εάν ένας φρά­κτης θα αύ­ξα­νε την προ­στα­σία σας, το έχετε με­λε­τή­σει;
 5. Όλες οι προ­σβά­σεις έχουν καλή κα­τα­σκευή και κλει­δώ­νο­νται κα­τάλ­λη­λα;
 6. Οι εί­σο­δοι ατο­μι­κών γκα­ράζ, οι δια­βά­σεις πεζών και οι εί­σο­δοι δια­θέ­τουν ικανό φω­τι­σμό;
 7. Γνω­ρί­ζε­ται τους κιν­δύ­νους που εγκυ­μο­νούν τα πλη­σί­ον του δρό­μου και των    πε­ζο­δρο­μί­ων ευ­ρι­σκό­με­να καλ­λω­πι­στι­κά και οι θά­μνοι; Μπο­ρούν κάλ­λι­στα να κρύ­βο­νται ύπο­πτοι για να σας επι­τε­θούν.
 8. Όλος ο φω­τι­σμός νυ­κτός, προ­στα­τεύ­ε­ται από πι­θα­νή πα­ρα­βί­α­ση και αχρή­στευ­σή του;
 9. Εάν κρί­να­τε απα­ραί­τη­το, χρη­σι­μο­ποιεί­τε τους "ακαν­θώ­δεις" θά­μνους και τις ενι­σχυ­μέ­νες σι­δε­ριές για να απο­τρέ­ψε­τε την πρό­σβα­ση σε τρωτά ση­μεία ει­σό­δων σας;
 10. Έχετε τα­κτο­ποι­ή­σει όλα τα δέ­ντρα που θα μπο­ρού­σαν να πα­ρέ­χουν την πρό­σβα­ση σε ένα ανώ­τε­ρο πα­ρά­θυ­ρο ή τη στέγη;
Πόρ­τες
 1. Είναι όλες οι εξω­τε­ρι­κές πόρ­τες στε­ρε­άς κα­τα­σκευ­ής και ενι­σχύ­σε­ων;
 2. Όλες οι πόρ­τες είναι εξο­πλι­σμέ­νες  με τις κα­τάλ­λη­λες κλει­δα­ριές;
 3. Όλες οι πόρ­τες προ­στα­τεύ­ο­νται έτσι ώστε οι κλει­δα­ριές να μην είναι προ­σβά­σι­μες προς διάρ­ρη­ξη;
 4. Οι εκτε­θει­μέ­νες αρ­θρώ­σεις [με­ντε­σέ­δες κ.λ.π ]έχουν τις non-removable [ μη αντι­στρέ­ψι­μες] βίδες;
 5. Εάν οι βίδες αρ­θρώ­σε­ων δεν είναι αντι­στρέ­ψι­μες, έχετε με­ρι­μνή­σει οι πόρ­τες "να καρ­φώ­νο­νται”, [ Σύρ­τες – μπά­ρες κ.λ.π ]. ώστε να απο­τρέ­πε­ται η αφαί­ρε­σή τους;
 6. Εκτός από την ασφα­λή κλει­δα­ριά , έχετε ελέγ­ξει και την αντο­χή του αντι­κρί­σμα­τος [ κάσα ];
 7. Ελέγ­ξα­τε εάν οι κύ­λιν­δροι ει­σό­δων έχουν ατσά­λι­νη προ­στα­σία;
 8. Οι στρογ­γυ­λοί κύ­λιν­δροι, είναι ασφα­λι­σμέ­νοι ώστε να μην υπάρ­χει κίν­δυ­νος ολι­κής τους πε­ρι­στρο­φής;
 9. Όλες οι δι­πλές πόρ­τες είναι εξο­πλι­σμέ­νες με γε­ρούς σύρ­τες ασφά­λι­σης του στα­θε­ρού φύλου;
 10. Είναι όλες οι κλει­δα­ριές τύπου: κυ­λίν­δρων με πέντε του­λά­χι­στον ανα­τρο­πείς [μπί­λιες];
 11. Όλα τα κλει­διά είναι κα­τα­σκευα­σμέ­να από αδειού­χους κλει­δα­ρά­δες;
 12. Αλ­λά­ζε­τε τους αφα­λούς όποτε χά­νε­τε ένα κλει­δί;
 13. Όποτε με­τα­κι­νεί­στε σε ένα νέο σπίτι, αλ­λά­ζε­τε αυ­τό­μα­τα τις κλει­δα­ριές;
 14. Απο­φεύ­γε­τε να εμπι­στεύ­ε­στε τα κλει­διά στους αν­θρώ­πους υπη­ρε­σιών;
 15. Οι πόρ­τες γκα­ράζ και ει­σό­δων  κλεί­νουν αυ­τό­μα­τα όταν ει­σέρ­χε­στε;
 16. Οι πόρ­τες γκα­ράζ εξο­πλί­ζο­νται με ένα αυ­τό­μα­το άνοιγ­μα [τη­λε­κο­ντρόλ ] ή ασφα­λί­ζο­νται με κλει­δα­ριές δεξιά και αρι­στε­ρά, ή με ένα λου­κέ­το από μέσα;
 17. Τα λου­κέ­τα είναι ασφα­λή και κλει­δώ­νο­νται πάντα όταν είναι εκτός χρή­σης;
 18. Οι κλά­πες, για τα λου­κέ­τα [κρί­κοι, κα­τα­βά­τες ] είναι από ατσά­λι και βι­δω­μέ­νες με μη ανα­στρέ­ψι­μες βίδες;
 19. Τα λου­κέ­τα ασφα­λί­ζο­νται με κυρτό ει­δι­κό κρίκο [ για δά­πε­δο και τοίχο], έχουν κύ­λιν­δρο του­λά­χι­στον με πέντε μπί­λιες και πύρο με ελά­χι­στο πάχος  τα 9 χιλ.;
 20. Έχετε ελέγ­ξει και ασφα­λί­σει όλες τις πόρ­τες κα­τοι­κί­διων ζώων;
 21. Έχετε απο­βά­λει την συ­νή­θεια των "κρυμ­μέ­νων κλει­διών" σε χώ­ρους εκτός σπι­τιού;
 22. Έχετε αφαι­ρέ­σει τους πι­θα­νούς κω­δι­κούς πάνω από τα λου­κέ­τα;
Συ­ρό­με­νες πόρ­τες γυα­λιού και μπαλ­κο­νιών - πα­ρά­θυ­ρα
 1. Όλες οι συ­ρό­με­νες πόρ­τες γυα­λιού και μπαλ­κο­νό­πορ­τες έχουν εξο­πλι­στεί με μια πρό­σθε­τη κλει­δα­ριά ή άλλα μέσα ώστε να απο­τρέ­πε­ται η διάρ­ρη­ξη και η απα­γκί­στρω­σή τους από τις ρά­γιες δια­δρο­μής;
 2. Τα τζά­μια είναι ασφα­λεί­ας [ χον­δρά ] σε όλους τους εξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους;
 3. Τα πα­τζού­ρια και τα ρολά δια­θέ­τουν και πρό­σθε­τη ασφά­λεια;
 4. Όλα τα προ­σι­τά σε ορό­φους πα­ρά­θυ­ρα της οι­κο­δο­μής προ­στα­τεύ­ο­νται με τον ίδιο τρόπο με τα πα­ρά­θυ­ρα ισο­γεί­ων;
 5. Όλα τα αχρη­σι­μο­ποί­η­τα πα­ρά­θυ­ρα έχουν σφρα­γι­στεί [κλει­σμέ­να ] μό­νι­μα;
 6. Οι κλει­δα­ριές πα­ρα­θύ­ρων βρί­σκο­νται σε τέ­τοιο ση­μείο ώστε ο διαρ­ρή­κτης να είναι ανα­γκα­σμέ­νος να σπά­σει το τζάμι για να τις φτά­σει;
Εσω­τε­ρι­κή προ­στα­σία
 1. Απο­θη­κεύ­ε­τε τα μικρά τι­μαλ­φή σε μία ασφα­λή θυ­ρί­δα τρά­πε­ζας;
 2. Εάν τα τι­μαλ­φή πρέ­πει να κρα­τη­θούν στο σπίτι, το­πο­θε­τού­νται σε ένα χρη­μα­το­κι­βώ­τιο ή ένα ντου­λά­πι ασφά­λειας;
 3. Εάν χρη­σι­μο­ποιεί­τε εξω­τε­ρι­κό  χρη­μα­το­κι­βώ­τιο, τούτο ζυ­γί­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρες από 450 κιλά;
 4. Αν όχι, το στε­ρε­ώ­νε­τε έτσι ώστε να μη μπο­ρεί να με­τα­φερ­θεί μα­κριά;
 5. Ξέ­ρε­τε τη δια­φο­ρά με­τα­ξύ ενός χρη­μα­το­κι­βω­τί­ου πυρ­κα­γιάς και ενός απλού χρη­μα­το­κι­βω­τί­ου χρη­μά­των;
 6. Έχετε ρυθ­μί­σει τις ανά­γκες σας ώστε να μην κρα­τά­τε πε­ρισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα στο σπίτι και επάνω σας;
 7. Έχετε τους ανι­χνευ­τές κα­πνού εγκα­τε­στη­μέ­νους και τους πυ­ρο­σβε­στή­ρες δια­θέ­σι­μους;
 8. Δια­θέ­τε­τε  ικα­νο­ποι­η­τι­κή ασφά­λι­ση για να κα­λύ­ψε­τε την απώ­λεια τι­μαλ­φών;
 9. Έχετε κα­τα­γρά­ψει, αρ­χειο­θε­τή­σει και φω­το­γρα­φή­σει ολό­κλη­ρο το  πε­ριε­χο­μέ­νου του σπι­τιού σας με έμ­φα­ση στα στοι­χεία που δεν μπο­ρούν να χα­ρα­κτη­ρι­στούν εύ­κο­λα όπως ανε­κτί­μη­τα κο­σμή­μα­τα και έργα τέ­χνης;
 10. Έχετε  επι­με­λώς ασφα­λί­σει συμ­βό­λαια, κω­δι­κούς και άλλα ση­μα­ντι­κά έγ­γρα­φα και έχετε δη­μιουρ­γή­σει αντί­γρα­φά τους φυ­λασ­σό­με­να  σε άλλα ση­μεία;
Προ­σω­πι­κή προ­στα­σία
 1. Δια­θέ­τε­τε και  έναν μη κα­τα­χω­ρη­μέ­νο αριθ­μό τη­λε­φώ­νου;
 2. Εάν ζείτε μόνος, προ­σπα­θή­σα­τε να απο­φύ­γε­τε το γε­γο­νός;
 3. Απαι­τεί­τε πλήρη προ­φύ­λα­ξη και έλεγ­χο πριν επι­τρέ­ψε­τε στους ξέ­νους  να μπού­νε στο σπίτι σας;
 4. Έχετε κα­θο­δη­γή­σει τα παι­διά  να απο­φεύ­γουν να ανα­φέ­ρο­νται σε ξέ­νους για το σπίτι, τον τρόπο ζωής, την προ­σω­πι­κή επι­χεί­ρη­σή σας, κ.λπ.;
 5. Έχετε κα­θο­δη­γή­σει τα παι­διά  να μην πάνε ποτέ οπου­δή­πο­τε με έναν ξένο ή να επι­τρέ­ψουν την εί­σο­δο σε ένα ξένο στο σπίτι όταν είστε μα­κριά;
 6. Εσείς και τα παι­διά σας απο­φεύ­γε­τε να ενη­με­ρώ­νε­τε διά­φο­ρους με προ­σω­πι­κές σας πλη­ρο­φο­ρί­ες μέσω του δια­δυ­κτί­ου;
 7. Ελέγ­χε­τε την τι­μιό­τη­τα και την αξιο­πι­στία των οι­κια­κών βοη­θών και baby-sitters;
 8. Απο­φεύ­γε­τε τα κλει­διά σπι­τιών σας να τα έχετε μαζί με τα κλει­διά αυ­το­κι­νή­των σας όταν σταθ­μεύ­ει το αυ­το­κί­νη­το ή συ­ντη­ρεί­ται;
 9. Έχετε κα­θο­δη­γή­σει τους ερ­γο­δό­τες, τους συ­να­δέλ­φους και τους ερ­γα­ζο­μέ­νους για εσάς να απο­φεύ­γουν τις πλη­ρο­φο­ρί­ες οποιου­δή­πο­τε εί­δους για σας χωρίς τη γνώση και άδειά σας;
 10. Είστε ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί όταν με­τα­φέ­ρε­τε ευαί­σθη­τα και πο­λύ­τι­μα επι­χει­ρη­σια­κά σας έγ­γρα­φα από ή προς τον τόπο ερ­γα­σί­ας σας;
Άλλες προ­φυ­λά­ξεις
 1. Έχετε εξε­τά­σει την πε­ρί­πτω­ση να προ­μη­θευ­τεί­τε σκυλί ανά­λο­γα για κάθε πε­ρί­πτω­ση;
 2. Έχετε εξε­τά­σει την ανά­γκη  συ­στή­μα­τος συ­να­γερ­μού κατά διαρ­ρη­κτών και πυρ­κα­γιάς;
 3. Εάν έχετε απο­φα­σί­σει να  εγκα­τα­στή­σε­τε ένα σύ­στη­μα συ­να­γερ­μού  ή να μι­σθώ­σε­τε  ένα  γρα­φείο φύ­λα­ξης, έχετε συμ­βου­λευ­θεί το το­πι­κό σας αστυ­νο­μι­κό τμήμα για την φε­ρεγ­γυό­τη­τα των ερ­γο­λά­βων αυτών;
 4. Κα­τα­λα­βαί­νε­τε πραγ­μα­τι­κά ποιο τύπο συ­στή­μα­τος συ­να­γερ­μού απαι­τεί­τε και πώς αυτό λει­τουρ­γεί, οι πε­ριο­ρι­σμοί του, πώς αυτό θα ελεγ­χθεί, κ.λπ...;
 5. Εάν, λόγω της απα­σχό­λη­σης ή της θέσης σας στη ζωή, εσείς ή τα οι­κο­γε­νεια­κά μέλη σας αντι­με­τω­πί­ζε­τε έναν υψηλό κίν­δυ­νο της απα­γω­γής ή προ­σω­πι­κής βίας, έχετε συμ­βου­λευ­θεί έναν ει­δι­κό ασφά­λειας για να ανα­πτύ­ξε­τε ένα πρό­γραμ­μα προ­στα­σί­ας;
 Θυ­μη­θεί­τε, το πιο πάνω τεστ ασφά­λειας έχει ως σκοπό να επι­ση­μά­νει τις πι­θα­νές αδυ­να­μί­ες στο προ­σω­πι­κό πρό­γραμ­μα προ­στα­σί­ας σας και να σας δώσει με­ρι­κές ιδέες για τη διόρ­θω­ση τους. Επί­σης δεν προ­ο­ρί­ζε­ται, να εξε­τά­σει κάθε πι­θα­νή απει­λή εγκλή­μα­τος. Εξαρ­τά­ται από σας [ εάν σας βοη­θή­σα­με με τις πιο πάνω επι­ση­μάν­σεις ], αν απο­φα­σί­σε­τε να δη­μιουρ­γή­σε­τε ένα ολικό πρό­γραμ­μα προ­στα­σί­ας σας που να αντα­πο­κρί­νε­ται στις ει­δι­κές ανά­γκες του σπι­τιού σας της επι­χεί­ρη­σής σας και γε­νι­κά του τρό­που ζωής σας.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου